Contact Us

聯系我們

020-32639288

客戶服務

Customer service

華北、華東、東北網點聯系方式


陳總監
電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8199 
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

手機(Mobile)13826220505

E-mail:cheny@gzhuayan.com 

       huanyan@gzhuayan.com


王經理

電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8080
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

E-mail:wangf@gzhuayan.com 

       huanyan@gzhuayan.com


陶經理

電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8080
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

E-mail: taolx@gzhuayan.com 

        huanyan@gzhuayan.com


溫經理

電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8080
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

E-mail: wenxq@gzhuayan.com 

        huanyan@gzhuayan.com華南、華中、西北、新疆、海南、香港、澳門等網點聯系方式


嚴總監
電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8117 
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

手機(Mobile)13826220575

E-mail:yan@gzhuayan.com 

       huanyan@gzhuayan.com


禹經理

電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8118
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

E-mail: yuj@gzhuayan.com

        huanyan@gzhuayan.com


云、貴、川、閩、贛、皖、晉、寧、藏等地網點聯系方式 


詹總監
電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8068
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

手機(Mobile)13826220916

E-mail:zhanbs@gzhuayan.com  

       huanyan@gzhuayan.com


楊經理

電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8058
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

E-mail:yangsl@gzhuayan.com 

       huanyan@gzhuayan.com


鄒經理

電話(Tel):+86 20-32639288 轉 8059
傳真(Fax):+86 20-32638562 32638565

E-mail:zouxp@gzhuayan.com 

       huanyan@gzhuayan.com